The tube - 2012-12-12

Min kropp är ett rör. My body is a tube. Inuti finns Stjärnorna. Inside there are the Stars. Hela Universum bor där. Whole Universe is there. Utanpå, förklädd till familjeförsörjare; fru och tre barn. On surface, disguised as breadwinners; wife and three children. I min kropp finns länken mellan Universumen. Inside my body is the link between the universes. Våga ta steget in i röret och flyt med. Dare to step into the tube and float by. ---SOL--- När allt det gamla sveps in som i dimma, When all the old is wrapped in fog, när det nya lyser igenom från de glittrande hålen, when the new shines through from the glittering holes, då vet du var som är på gång, then you know what's going on, då vet du vad som händer. then you know what happens. Vila då i Hjärtat, Then rest in the heart, stanna där till det är över, tills det är färdigt. stay there until it's over until it's finished. Var inte rädd. Don't be afraid. Välkommen hem min vän. Welcome home my friend.Tillbaka till Projekt Sol - Swadhyayas anteckningar